Pravidla zpracování osobních údajů

1. Tento dokument obsahuje informace ohledně zpracování osobních údajů kupujících, které sděluje prodávajícímu v souvislosti s koupí či rezervací zboží v internetovém obchodě headandbeard.eu, v souladu s článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.  dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), které je přímo právně závazné i na území České republiky, jakož i zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

2. Za osobní údaje jsou dle Nařízení považovány veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; a to zejména odkazem například na jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále jen „Osobní údaje“). Prodávající nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů, jimiž jsou například údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu, sexuálním životě či sexuální orientaci subjektu apod.

3. Prodávající je správcem osobních údajů, které pro dále uvedené účely shromažďuje, disponuje s nimi, a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Správce osobních údajů určuje účel a prostředky zpracování.

4. Dříve, než kupující provede nákup či rezervaci zboží, je povinen si pečlivě prostudovat tato Pravidla. V případě, že jakémukoliv bodu nebo podmínce nerozumí, může se na správce obrátit.

5. Prodávající zpracovává tyto Osobní údaje:

 • jméno a přímení
 • telefonní spojení
 • e-mailová adresa
 • adresa pro doručení zboží
 • fakturační adresa
 • číslo bankovního spojení

Prodávající uvedené osobní údaje shromažďuje a zpracovává v souvislosti s plněním kupní smlouvy, tedy za účelem vyřízení objednávky, doručení zboží, vystavení účetního dokladu, odstoupení od smlouvy a případné reklamace zboží, jakož i za účelem plnění zákonných povinností vyplývajících mimo jiné ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, při platbě platební kartou se jedná o plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku a zákona č. 253/2008 Sb., o legalizaci výnosů z trestné činností a financování terorismu, v platném znění. Zpracování osobních údajů pro tyto účely nepodléhá v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. b) a čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení souhlasu subjektu údajů, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro splnění uzavřené smlouvy, jakož i plnění zákonných povinností.

Osobní údaje budou uchovávány nejdéle po dobu 5 let od okamžiku jejich poskytnutí.

6. Osobní údaje správce může použít pro účely šíření obchodních sdělení formou elektronického kontaktu (e-mail), na základě kterých sděluje zákazníkům aktuální informace o společnosti, nabídkách zboží, slevových akcích a dalších novinkách, pouze však v případě, že předmětný e-mail získal v souvislosti s předchozím nákupem zboží na internetovém obchodě headandbeard.eu, to vše v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

7. Osobní údaje správce zpracovává automatizovaným i manuálním způsobem za pomocí vlastních zaměstnanců správce nebo osobami v postavení zpracovatelů, které zpracováním osobních údajů pověřil na základě smluv o zpracování osobních údajů. Zpracovatelé mají přístup k Osobním údajům v rozsahu, který je nezbytný pro plnění vyplývající z příslušné zpracovatelské smlouvy. Jedná se o zpracovatele působící v následujících oblastech:

 • marketing,
 • účetnictví, auditoři, právní služby,
 • IT,
 • vývoj webových a mobilních aplikací;
 • on-line komunikace, sociální sítě;
 • klientský servis;
 • osoby přepravující zásilky;
 • osoby provozující zákazníkem zvolenou metodu úhrady zboží.

8. Za účelem poskytnutí co nejkvalitnějších služeb a vytváření obsahu zajímavého pro daného zákazníka správce zpracovává osobní údaje zákazníka a využívá je pro personalizaci internetových stránek (např. zobrazování naposledy prohlíženého zboží, návrhy zboží zajímavého pro zákazníka) tak, aby co nejvíce odpovídaly zájmům zákazníka.

Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány v rozsahu nezbytném ke splnění výše uvedeného účelu, a to v následujícím rozsahu:

 • e-mail zákazníka;
 • jméno a příjmení
 • adresa
 • telefonní číslo
 • údaje o užívání stránek (údaje o prohlížení zboží a o frekvenci návštěvy stránek);
 • údaje o on-line identifikátorech (např. IP adresa, MAC adresa, otisk zařízení či prohlížeče).

Právním základem takového zpracování osobních údajů je výslovný souhlas zákazníka jako dotyčné osoby, který je udělován zvlášť při využití té dané konkrétní služby nebo plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou. Osobní údaje zákazníka budou pro výše uvedený účel zpracovávány po dobu až 3 roků od poslední transakce, kterou zákazník v e-shopu provedl.

9. Osobní údaje správce zpracovává pouze v rozsahu stanoveném tímto dokumentem a v souladu s Nařízením a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Ve vztahu k Osobním údajům má subjekt údajů následující práva:

 • právo získat potvrzení, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto k Osobním údajům,
 • právo na opravu svých Osobních údajů,
 • právo na výmaz svých Osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování Osobních údajů,
 • právo na přenositelnost Osobních údajů.

Právo na potvrzení zpracování a na přístup k informacím

Právo získat potvrzení, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, právo požadovat informaci o účelu, kategoriích, zdroji, příjemcích, době zpracování, existenci práva na opravu, výmaz, omezení, námitky a podání stížnosti u dozorového úřadu.

Právo na opravu

Právo na opravu Osobních údajů v případě, kdy budou zjištěny jakékoliv nepřesnosti, a to bez zbytečného odkladu. Kromě toho jde o právo na doplnění neúplných Osobních údajů.

Právo na výmaz 

Právo na výmaz Osobních údajů, které se týkají žadatele. Osobní údaje je správce povinen bez zbytečného odkladu vymazat, a to za následujících podmínek:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • souhlas, na jehož základě byly Osobní údaje zpracovávány, byl odvolán, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právním předpisem;
 • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti v případě osoby mladší 15 let, u níž musí ke zpracování dle platné právní úpravy dát souhlas osoba vykonávající rodičovskou zodpovědnost.

Výše uvedené se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle právních předpisů, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je společnost pověřena;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výše uvedené právo znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Právo na omezení zpracování v kterémkoli z těchto případů:

 • popření přesnosti Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnost mohla přesnost Osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítne výmaz Osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití;
 • společnost již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale bude je požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování a prozatím nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti převažují nad oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování Osobních údajů omezeno dle výše uvedeného „Práva na omezení zpracování“, mohou být tyto Osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Právo na přenositelnost údajů

Právo subjektu údajů získat Osobní údaje, které se jej týkají, které sdělil/a společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu společnost bránila, a to v případě, že:

 • zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; nebo
 • zpracování se provádí automatizovaně.

Předmětem „Práva na přenositelnost“ nejsou data získaná činností společnosti.

Při výkonu práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby Osobní údaje byly předány přímo společností správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Výkonem výše uvedeného „Práva na přenositelnost údajů“ není dotčeno výše uvedené „Právo na výmaz“.

Právo vznést námitku

Právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, které se subjektu údajů týkají a které jsou zpracovávány na základě právního důvodu spočívajícího v oprávněném zájmu správce.

Pokud jsou Osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu (na základě oprávněného zájmu), má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Osobních údajů, které se jej týkají, k takovému účelu. Pokud vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Pokud jsou Osobní údaje zpracovávány pro účely obrany proti nárokům subjektu, vymáhání pohledávek správce, k doložení souladu při provádění kontroly ze strany orgánu dozoru, má subjekt údajů právo vznést kdykoliv námitku. Správce na základě této námitky přezkoumá zpracování a osobní údaje dále nezpracovává, pokud nebudou existovat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

10. Ve vztahu k Osobním údajům nebude docházet k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

Pro případ, že nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše Osobní údaje zpracováváme, můžete se obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7, web: www.uoou.cz)

Pravidla používání cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které webové stránky headandbeard.eu posílají internetovému prohlížeči návštěvníka (např. Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Edge, Internet Explorer), a které pak internetový prohlížeč ukládá v zařízení návštěvníka (např. počítači, telefonu nebo tabletu). V cookies jsou uloženy informace, které propojují použité koncové zařízení, díky čemuž umožňují přizpůsobení obsahu webových stránek Vašim potřebám a preferencím. Na základě ukládaných cookies však provozovatel webových stránek není schopen přímo zjišťovat identitu návštěvníka.

Cookies dále umožňují analyzovat návštěvnost webových stránek, poskytovat funkce sociálních sítí, usnadnit nákup výrobků, ochránit data, personalizovat obsah a marketingová sdělení a další nastavení. Užití cookies je běžné v rámci téměř každé internetové stránky. Návštěvy webových stránek tak mohou být pro návštěvníky snazší a efektivnější.

V závislosti na druhu cookies a nastavení internetového prohlížeče mohou být trvalé nebo dočasné (na dobu zapnutého prohlížeče, nebo na dobu určenou v jeho nastavení). Trvalé cookies pomáhají při identifikovaní zařízení návštěvníka při návštěvě webových stránek a umožňují zabránit opakovanému zobrazovaní toho stejného obsahu. Dočasné cookies se automaticky smažou při zavření internetového prohlížeče. Soubory cookies lze vždy vymazat bez ohledu na to, či jsou trvalé nebo dočasné.

Na webových stránkách headnadbeard.eu jsou používány následující typy cookies:
-Nezbytné

Tyto soubory cookie nejsou volitelné. Jsou nezbytné pro fungování webových stránek.

– Statistiky
Abychom mohli zlepšovat funkčnost a strukturu webových stránek na základě toho, jak se webové stránky používají.

– Uživatelská zkušenost
Aby naše webové stránky fungovaly při vaší návštěvě co nejlépe. Pokud tyto cookies odmítnete, některé funkce z webu zmizí.

– Marketing
Sdílením svých zájmů a chování při návštěvě našich stránek zvyšujete šanci na zobrazení personalizovaného obsahu a nabídek.
 

Mimo vlastních cookies mohou být používány i cookies od třetích osob, které jsou potřebná zejména na statistická zjišťování o používaní webových stránek, získávání marketingových informací, zpřístupňování obsahu z jiných stránek, a zefektivňování marketingových aktivit (sledovací cookies, optimalizační cookies a partnerské cookies). Cookies třetích osob vytvářejí a následně používají poskytovatele služeb jako jsou např. Google Analytics, Google AdSense, Facebook apod.

Obsah: