1. Obecná ustanovení a definice

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a společností Head & Beard s.r.o., se sídlem Praha 8, Libeń, U libeňského pivovaru 2015/10, PSČ 18000, IČO 107 74 556 (dále jen „provozovatel“ nebo „prodávající“) uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodního domu headandbeard.eu (dále jen „systém“).

Adresa internetového obchodu: headandbeard.eu.

Internetový obchod provozovaný prodávajícím obsahuje nabídku zboží k prodeji, a to zejména přípravky a prostředky k péči o vlasy a vousy. Veškeré nabídky prodeje zboží v internetovém obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

1.2 VOP upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru headandbeard.eu mezi prodávajícím a kupujícím. 1.3 Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 2079 a násl. ve spojení s ust. § 1820 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem, které nejsou výslovně upraveny v těchto VOP ani dohodnuty v uzavřené kupní smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 1.4 Kupujícím se rozumí v systému zaregistrovaná fyzická nebo právnická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou systémem internetového obchodu. 1.5 Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky internetového obchodu, způsobem přepravy, cenu a způsob úhrady ceny tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu nebo e-mail odeslaný po dohodě na e-mailovou adresu prodávajícího.

1.6. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s těmito VOP souhlasí. Kupující bere na vědomí, že pro účely úpravy právního režimu vztahu mezi prodávajícím a kupujícím se za účinné považují VOP ve znění účinném v momentě odeslání objednávky. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn znění VOP měnit či doplňovat, jakýmikoliv změnami ale nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá v době účinnosti předchozího znění VOP.

 

2. Objednávka

2.1 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí, včetně telefonického kontaktu.

2.2 Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné. 2.3 Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky prodávajícím. K uzavření kupní smlouvy dojde v momentě, kdy dojde kupujícímu e-mailem potvrzení objednávky nebo její části od prodávajícího. 2.4 Za podstatné podmínky kupní smlouvy se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob doručení, způsob úhrady za zboží.

 

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky ze strany kupujícího Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím.  V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody hlavně v případě nákupu zboží „na objednávku“, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů.

3.2 Odmítnutí objednávky ze strany prodávajícího Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část zejména v těchto případech: * V případě, že objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.). * V případě, že kupující si v minulosti nepřevzal zboží nebo jiným způsobem porušil obchodní podmínky * Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. 

*V případě, že zásoby zboží u prodávajícího budou vyčerpány nebo nebude možné podmínky kupní smlouvy z jiných důvodů splnit.

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů.

 

4. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

4.1 Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího Kupující, který je spotřebitelem, má právo v souladu s občanským zákoníkem odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zaslaného zboží. V případě uplatnění tohoto práva je kupující povinen dodržet podmínky a postup uvedený v článku 4.2. VOP.

4.2 Jak postupovat v případě odstoupení od kupní smlouvy Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodávající kupujícímu a kupující prodávajícímu všechna vzájemně přijatá plnění.

Pokud se kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě uvedené v článku 4.1, je povinen dodržet následující podmínky:

* Kontaktovat prodávajícího s žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, jména a příjmení, data nákupu a svým číslem účtu či adresou pro vrácení peněz. * Pokud kupující již zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět ve lhůtě 14 dnů po odstoupení na adresu prodávajícího uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek: o zboží musí být v původním nepoškozeném obalu (s neporušenou ochrannou fólií) o zboží nesmí být použité o zboží musí být nepoškozené o zboží musí být kompletní (včetně příbalového letáku a podobně) o zboží musí být odesláno spolu s dokladem o koupi – faktura Zboží musí být zasláno doporučeně, za doručení zboží zpět prodávajícímu odpovídá kupující. Náklady na vrácení zboží ponese kupující. 

4.3. Právo od smlouvy odstoupit je vyloučeno v případě zboží, které podléhá rychlé zkáze.

4.4. V případě, že budou splněny všechny stanovené podmínky pro řádné odstoupení od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu po vrácení zboží kupní cenu.

4.5. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude akceptováno odstoupení od objednávky.

4.6. K odstoupení od smlouvy může být použit formulář, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

 

5. Cenové podmínky

5.1 Cena výrobků představuje cenu včetně DPH 21%.

5.2 Ceny poštovného a balného jsou uvedeny v internetovém obchodě prodávajícího, kupující odesláním objednávky bere na vědomí cenu poštovného a balného při zvoleném způsobu přepravy. Při osobním odběru se poštovné neúčtuje. 5.3 Poštovné a balné pro dodávky na území členských států Evropské unie, příp. jiných států je stanoveno individuálně na základě písemné dohody (emailem) mezi kupujícím a prodávajícím.

5.4 Kupující má možnost platit v následujících měnách: koruny české.

 

6. Podmínky a možnost platby za zboží

6.1 Cena objednaného zboží bude dle volby kupujícího hrazena:

* jednorázovým převodem z účtu na bankovní spojení prodávajícího a se splatnosti uvedených v e-mailovém potvrzení objednávky, nebo

* platební kartou.

6.2 Pokud nebude cena za dodané výrobky včas uhrazena v plné výši, má prodávající právo přerušit další dodávky zboží a potvrzení dalších objednávek do doby, kdy bude cena uhrazena.

 

7. Dodací podmínky

7.1 Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího expedované v co nejkratším termínu, vždy však po zaplacení kupní ceny. U každého zboží je na webovém rozhraní prodávajícího uvedena rámcová dostupnost zboží.

7.2 Každý zákazník je informován o všech změnách ve stavu objednávky e-mailem. 7.3 Zboží je dodáváno prostřednictvím zvoleného způsobu, a to:
  • doručením na kupujícím uvedenou adresu.

7.4 V případě doručení na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce se kupující zavazuje poskytnout prodávajícímu k převzetí objednaného zboží nezbytnou součinnost, zejména uvést v objednávce správnou adresu pro doručení a být k dispozici pro převzetí zásilky. Případné náklady, které prodávajícímu vzniknou v důsledku porušení těchto povinností kupujícím (opakované dodání), nese kupující.

7.5 Kupující je při převzetí zboží od dopravce povinen zkontrolovat, zda obal zboží není porušen a jakékoliv případné závady oznámit dopravci. Kupující není povinen převzít od dopravce zboží s porušeným obalem svědčícím o neoprávněném vniknutí. Kupující stvrzuje neporušenost zásilky svým podpisem na dodacím listu s tím, že na pozdější reklamaci, která by se týkala porušení obalu, nelze brát zřetel.

7.6 Vlastnické právo k zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

 

8. Záruční podmínky a reklamační řád

8.1 Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u prodávajícího a které je vadné ke dni přechodu nebezpečí škody na kupujícího, nebo v případě uzavření smlouvy se spotřebitelem jehož vady se objeví v důsledku porušení povinností prodávajícího v záruční době v trvání 24 měsíců od převzetí s výjimkou:

– zboží, u něhož je na obalu nebo v připojeném návodu uvedena minimální trvanlivost

– zboží, u něhož z povahy zboží vyplývá jinak

– zboží opotřebeného v důsledku jeho obvyklého užívání

– zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, kvůli níž byla nižší cena ujednána.

8.2 Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura (prodejní doklad), která slouží zároveň jako záruční doklad. 8.3 Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat následující: * Zda se jedná o výrobek, který byl objednán * Zda je výrobek v neporušeném stavu, tzn. zda nemá zjevnou vadu * Zda fungují všechny jeho jednotlivé části Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným užíváním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím. Obal a obsah výrobku nesmí být mechanicky poškozen (mechanickým poškozením se rozumí takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku k účelu, pro který byl vyroben). Reklamované zboží je kupující povinen vrátit za výše uvedených podmínek na adrese sídla Prodávajícího.

 

9. Odpovědnost za obsah webových stránek headandbeard.eu 

9.1 Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

9.2. Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z jeho nebo odkazovaných webových stránek.

 

10. Ostatní 

10.1 Prodávající se plně řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Aby mohl nabídnout hodnotné služby, potřebuje znát některá osobní data kupujících. Tato data chrání před zneužitím a zaručuje kupujícím, že budou dodrženy podmínky, které jsou blíže stanovené Pravidlech o zpracování osobních údajů tvořících součást těchto VOP.

10.2 Dle ust. § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má každý kupující právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu s prodávajícím vzniklého z kupní smlouvy (dále jen „spor“). 10.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz (dále ČOI). 

10.4 Právní vztahy založené kupní smlouvou uzavřenou dle těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.

Příloha č. 1

Vzor Oznámení o odstoupení Oznámení o odstoupení od smlouvy Adresát (____________, e-mail ___________, fax __________) Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: _________________________ Datum objednání/obdržení, číslo objednávky ______________ Jméno a příjmení spotřebitele ____________ Adresa spotřebitele ___________ Číslo účtu pro vrácení kupní ceny ___________ Podpis spotřebitele Datum

Obsah: